Posts tagged "Managementul performanței la nivel operațional"

Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 2: Realizarea unui cadru riguros pentru vizualizarea datelor

October 29th, 2014 Posted by Evenimente, Managementul Performanței, Performanța operațională 0 thoughts on “Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 2: Realizarea unui cadru riguros pentru vizualizarea datelor”

Modul II CMPRO 2014

Modulul II din programul ediției 2014 a Conferinței Managementul Performanței s-a încheiat cu prezentarea lui Manuel Hila, Senior Data Visualization Specialist pentru The KPI Institute, care a vorbit despre vizualizarea datelor în context organizațional. Cu referire la vizualizarea datelor, care reprezintă un instrument eficient de comunicare a informației într-un mod clar și concis, această expunere a oferit o perspectivă de ansamblu asupra:

 • Importanței comunicării vizuale;
 • Caracteristicilor precognitive implicate în procesul de vizualizare a datelor;
 • Importanței vizualizării datelor;
 • Importanței standardizării conținutului;
 • Selectării canalului de comunicare adecvat publicului țintă avut în vedere.

Avantajele unei vizualizări eficiente a datelor
Un aspect de notat din cadrul acestei prezentări despre vizualizarea datelor este modul în care o vizualizare eficientă poate ajuta la procesarea informațiilor și întreprinderea de acțiuni, respectiv luarea de decizii în baza acestora. O vizualizare eficientă a datelor are avantajul că:

 • Susține procesul de luare a deciziilor;
 • Oferă răspunsuri imediate la întrebări, dat fiind faptul că o vizualizare eficientă presupune o identificare rapidă a tendințelor și a legăturilor dintre variabile;
 • Stimulează creierul uman să genereze idei noi și inovatoare, reprezentările vizuale fiind elementul declanșator în acest sens;
 • Oferă o perspectivă de ansamblu asupra unui volum mare de date.

Important de subliniat este și faptul că pentru a fi eficientă, vizualizarea datelor trebuie realizată ținând cont de publicul țintă avut în vedere, de nevoile acestuia. Astfel, în funcție de aceste aspecte, se poate opta pentru un anumit mod de reprezentare a datelor în scopul vizualizării lor. În urma analizei scopului, se poate opta pentru utilizarea: hărților (hartă tematică, cartogramă, hartă de localizare, hartă tridimensională etc.), graficelor interactive, prezentărilor create utilizând PowerPoint sau aplicației online Prezi, infograficelor sau animațiilor.

Beneficiile vizualizării datelor pentru organizații
Pentru organizații, dezvoltarea și implementarea unei tehnologii de vizualizare a datelor poate aduce beneficii din mai multe puncte de vedere. Așteptările avute în mediul organizațional de la vizualizarea datelor sunt următoarele:

 • Mai mare eficiență operațională;
 • Răspuns mai rapid la schimbările organizaționale survenite;
 • Abilitatea de a identifica noi oportunități de afaceri;
 • Mai mare productivitate a personalului și a partenerilor;
 • Mai mare rentabilitate a datelor;
 • Responsabilitate și transparență financiară mai mare;
 • Mai bună guvernanță și respectare a normelor.

În ceea ce privește bunele practici în vizualizarea datelor este important ca datele să fie vizibile, interesante, reprezentate într-un mod simplu, precis și util, care să asigure durabilitatea lor în timp.

Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 2: Analiza datelor

October 29th, 2014 Posted by Evenimente, Măsurarea Performanței, Performanța operațională 0 thoughts on “Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 2: Analiza datelor”

Modul II CMPRO 2014

Conferința Managementul Performanței 2014 abordează subiectul „Analiza datelor”  pe durata sesiunii de prezentări dedicate Managementului Performanței la nivel operațional. Tema analizei datelor a fost adusă în discuție de către Mihai Păculea, care ocupă funcția de Data Analysis & Reporting Specialist în cadrul organizației The KPI Institute.

Pe parcursul prezentării au fost dezbătute următoarele aspecte referitoare la analiza datelor:

 • Acuratețea datelor;
 • Tehnici de analiză a datelor;
 • Măsurarea performanței;
 • Analiza tendințelor;
 • Tehnici de analiză a tendințelor;
 • Tipuri de grafice utilizate în analiza tendinței.

Importanța perspectivei și acurateței în analiza datelor
Un element important în analiza datelor este perspectiva datorită faptului că aceasta are capacitatea de:

 • A schimba percepția avută și de a vedea lucrurile dintr-un nou unghi;
 • A identifica noi modalități de interpretare a rezultatelor;
 • A stabili noi metode de evaluare a importanței datelor;
 • A conferi un nou sens datelor și de a le încadra în tipare noi.

Dat fiind faptul că perspectiva ajută persoanele cu putere de decizie în procesul de analiză, este important să se ia măsurile necesare în cadrul organizațional pentru a stimula orientarea spre noi modalități de interpretare a rezultatelor.

De asemenea, un alt aspect esențial, subliniat în cadrul prezentării, este faptul că în analiza datelor trebuie să se demonstreze acuratețea datelor, că rezultatele obținute sunt exacte. Metodele ce pot fi aplicate în această direcție sunt:

 • Folosirea unor metodologii diferite pentru colectarea datelor și triangularea acestora;
 • Împărțirea datelor propriu-zise în mod aleatoriu și analizarea fiecărei părți în mod individual;
 • Recunoașterea limitărilor setului de date și a inconsecvențelor;
 • Identificarea aspectelor care limitează sau contrazic rezultatele și interpretările oferite.

Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 2: Importanța Indicatorilor Cheie de Performanță la nivel operațional

October 29th, 2014 Posted by Evenimente, KPIs, Managementul Performanței, Performanța operațională 0 thoughts on “Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 2: Importanța Indicatorilor Cheie de Performanță la nivel operațional”

Modul II CMPRO 2014

La Conferința Managementul Performanței, ediția a IV-a, în cadrul Modulului dedicat performanței la nivel operațional, a luat cuvântul Andreea Vecerdea, Coordonator al Biroului de Managementul Performanței al organizației The KPI Institute.

Prezentarea acesteia, „Importanța Indicatorilor Cheie de Performanță la nivel operațional”, a abordat următoarele teme referitoare la Indicatorii Cheie de Performanță la nivel operațional:

 • Modalități de definire a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Stabilirea Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Cascadarea Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Modul de utilizare a Indicatorilor Cheie de Performanță;
 • Arhitectura de Management al Performanței;
 • Actorii responsabili de Indicatorii Cheie de Performanță;
 • Recomandări privind Indicatorii Cheie de Performanță.

Recomandări privind Indicatorii Cheie de Performanță
În afară de aspectele teoretice prezentate pentru a sublinia importanța stabilirii de Indicatori Cheie de Performanță la toate nivelurile organizaționale, și partea aplicată care a presupus analizarea unui Balanced Scorecard, prezentarea a adus în discuție o serie de recomandări privind metodologia de abordat în lucrul cu Indicatorii Cheie de Performanță.

În continuare sunt prezentate succint câteva dintre aceste recomandări:

 • Aplicarea Balanced Scorecard-ului în procesul de implementare a unui sistem de management al performanței – acest instrument facilitează concentrarea asupra mai multor dimensiuni, nu doar asupra perspectivei financiare;
 • Corelarea Indicatorilor Cheie de Performanță cu strategia organizațională – lipsa corelării acestora poate conduce la monitorizarea unor aspecte mai puțin relevante;
 • Stabilirea unui număr optim de Indicatori Cheie de Performanță – utilizarea și monitorizarea unui număr necorespunzător de indicatori poate implica fie concentrarea asupra unui număr mult prea mic de factori, fie a unui număr mult prea mare de factori în cadrul organizației;
 • Balansarea Indicatorilor Cheie de Performanță – ca tehnică adoptată în procesul de selecție a indicatorilor, aceasta poate ajuta la evitarea monitorizării ineficiente a obiectivelor și la apariția unor comportamente negative din partea angajaților;
 • Alinierea și cascadarea – prin cascadare se asigură alinierea obiectivelor și a Indicatorilor Cheie de Performanță la nivel strategic, operațional și individual, fapt care împiedică întreprinderea unor eforturi divergente.

Drept concluzie la această prezentare, se poate menționa faptul că Indicatorii Cheie de Performanță au un rol important în cadrul organizațional deoarece oferă vizibilitate asupra rezultatelor, comunică acele aspecte care sunt esențiale și oferă date necesare pentru a iniția acțiunile care se impun în vederea atingerii strategiei. Un proces importat este cascadarea, dat fiind faptul că acest proces asigură alinierea în cadrul organizației pentru ca toate nivelurile să se concentreze doar asupra aspectelor cheie în atingerea strategiei.

Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 2: Probleme reale – soluții garantate versus soluții inventate

October 29th, 2014 Posted by Evenimente, Managementul Performanței, Performanța operațională 0 thoughts on “Conferința Managementul Performanței 2014, Ziua 2: Probleme reale – soluții garantate versus soluții inventate”

Modul II CMPRO 2014

Ziua a doua a Conferinței Managementul Performanței, în România 2014 a debutat cu Modulul II – Managementul Performanței, soluții garantate versus soluții inventate. Această a doua sesiune de prezentări a fost deschisă de către domnul Daniel Timofei, care ocupă funcția de Central & Eastern Europe Area Manager în cadrul companiei Ros Roca.

În prezentarea sa „Probleme reale – soluții garantate versus soluții inventate”, domnul Timofei a oferit exemple de bune practici prin raportarea la propria experiență profesională și la metodele concrete aplicate în organizații în vederea soluționării dificultăților întâlnite. Expunerea a adus în discuție și s-a concentrat pe trei probleme majore identificate în mediul organizațional. Pentru fiecare dintre acestea s-au prezentat atât soluțiile „garantate”, care par firești și extrem de accesibile în contextul problemelor identificate, dar și soluțiile „inventate”, care au fost adoptate în funcție de contextul organizațional la momentul identificării problemelor.

Dificultăți și soluții inventate
În continuare sunt descrise succint dificultățile ce pot apărea la nivel organizațional și care au fost analizate în cadrul acestei sesiuni de către vorbitor împreună cu participanții:

 • Căutarea de vinovați în cadrul organizației pentru rezultatele negative înregistrate – această problemă se transpune în existența unui conflict între membrii unei echipe și lipsa colaborării între aceștia. Măsurile „convenționale” care se adoptă, de regulă, în cazul unei astfel de situații sunt fie organizarea unui team building care să apropie membrii echipei, fie ținerea la distanță a angajaților aflați în conflict. Niciuna dintre aceste două direcții nu reprezintă însă o soluție pe termen lung și nu garantează aplanarea conflictului. Astfel, o metoda mai potrivită pe termen lung ar fi inversarea rolurilor, pentru ca angajaţii între care există o problemă de comunicare să vadă lucrurile unul din perspectiva celuilalt. Prin această abordare se stimulează în mod constructiv colaborarea.
 • Existența unor servicii sau produse sub standard – în acest caz obiectivul este depășirea situației pentru ca atât personalul de conducere, cât și clienții să fie mulțumiți și satisfăcuți. În vederea depășirii acestei dificultăți, se poate recurge la adoptarea unor soluții precum impunerea regulamentului, aplicarea de penalizări pentru neconformarea la standardele impuse, însă aceste nu sunt eficiente de fiecare dată. O abordare mai obiectivă și transparentă pentru depășirea dificultăților ar fi implementarea unui sistem de autoevaluare, colectarea de feedback de la clienți și analizarea acestuia, respectiv transpunerea feedbackului primit în obiectivele individuale ale angajaților.
 • Apariția unei probleme de calitate în viitor – în vederea rezolvării acestui tip de probleme un prim pas ar fi asigurarea că problema prezentată anterior a fost tratată și rezolvată. Pentru a preîntâmpina problemele care pot apărea în viitor, ca de exemplu reducerea totală a defectelor în producție, o soluție logică ar fi implementarea unui sistem de management al calității și implementarea de bune practici. Cu toate acestea, este posibil ca metoda abordată să nu garanteze rezolvarea problemei întâlnite. Din acest motiv o soluție mai eficientă ar fi diseminarea cunoștințelor privind calitatea la toate nivelurile, pentru ca fiecare să conștientizeze implicațiile pe care aceasta le are, informarea constantă privind incidentele de calitate și costurile calității, respectiv implicarea întregului personal în analiza cauzelor și propunerea de soluții eficiente. În acest fel, fiecare individ poate contribui la prevenirea problemelor de calitate și poate interveni în vederea soluționării lor.

Conferința Managementul Performanței în România 2014 – Ziua 2

October 24th, 2014 Posted by Evenimente, Managementul Performanței, Noutăți 0 thoughts on “Conferința Managementul Performanței în România 2014 – Ziua 2”

Conferinta Managementul Performantei

Astăzi, 24 octombrie 2014, s-a derulat a doua zi a Conferinței Managementul Performanței în România, care a continuat seria Modulelor consacrate managementului performanței. În prima parte a zilei s-a desfășurat Modului II, dedicat managementului performanței la nivel operațional, iar în a doua parte a zilei a avut loc Modulul III, dedicat managementului performanței la nivel individual.

În timpul primului modul, vorbitorii au abordat teme specifice precum problemele întâlnite de către organizații la nivelul departamentelor, importanța Indicatorilor Cheie de Performanță la nivel operațional, vizualizarea datelor și analiza acestora.

Această primă sesiune de prezentări a fost deschisă de către domnul Daniel Timofei, care ocupă funcția de Central & Eastern Europe Area Manager în cadrul companiei RosRoca. Prezentarea domnului Timofei, „Probleme reale – soluții garantate versus soluții inventate”, a oferit o perspectivă amplă și structurată asupra unui număr de probleme identificate de-a lungul activității profesionale, respectiv soluțiile ce au fost adoptate în vederea rezolvării acestora.

Expunerea domnului Timofei a fost urmată de prezentarea Andreei Vecerdea, Business Research Analyst în cadrul The KPI Institute. Axată pe Indicatorii Cheie de Performanță la nivel operațional, prezentarea „Importanța Indicatorilor Cheie de Performanță la nivel operațional” a tratat în detaliu procesul de cascadare a arhitecturii sistemului de managementul performanței, tratând totodată studii de caz concrete din mediul organizațional, la discutarea cărora și-au adus aportul și participanții la conferință.

A treia prezentare din cadrul Conferinței Managementul Performanței în România, „Analiza datelor”, a fost susținută de către Mihai Păculea, Data Analysis & Reporting Specialist, în cadrul The KPI Institute. După cum indică titlul, tema abordată a fost analiza datelor, accentul fiind pus asupra perspectivei, asupra acurateței datelor, respectiv a tehnicilor utilizate în procesul de analiză a datelor.

Sesiunea dedicată managementului performanței la nivel operațional a fost încheiată de către Manuel Hila, Senior Data Visualization Specialist în cadrul The KPI Institute. Prezentarea acestuia, „Realizarea unui cadru riguros de vizualizare a datelor”, a oferit o perspectivă de ansamblu asupra importanței comunicării vizuale și a vizualizării datelor. De asemenea, în cadrul prezentării au fost prezentate succint diferite canale de comunicare a datelor.

768-Panel1

A doua parte a zilei s-a continuat cu Modulul dedicat managementului performanței la nivel individual, în cadrul căruia vorbitorii au abordat teme ca sistemele de bonusare, motivarea personalului, respectiv dezvoltarea unui plan de performanță la nivelul angajaților.

Ultima sesiune de prezentări din cadrul ediției a patra a Conferinței Managementul Performanței în România a fost deschisă de către Elena Itu, Manager Resurse Umane în cadrul companiei FAN Courier. În prezentarea sa, „Dezvoltarea și simularea unui sistem de bonusare”, doamna Itu a descris etapele procesului de dezvoltare a unui sistem de bonusare, raportându-se la strategia adoptată în cadrul propriei companii.

Sesiunea s-a continuat cu prezentarea „Motivarea personalului ca element cheie în performanță”, susținută de către Mihaela Nedelcu. În calitate de Generalist Resurse Umane al companiei Optaros, aceasta a adus în discuție subiectul motivației și implicării angajaților. De asemenea, a fost abordat modul în care implicarea angajaților se manifestă, respectiv modul în care aceasta poate fi măsurată.

Prezentarea „Dezvoltarea unui plan de performanță a angajaților”, susținută de Cristiana Alexandra Blaga, Specialist în Dezvoltare Organizaţională în cadrul The KPI Institute, a încheiat Modului III, și implicit sesiunea de prezentări din cadrul acestei ediții a conferinței. În ampla sa prezentare, Alexandra Blaga a tratat subiectul importanței valorizării angajaților, respectiv a dezvoltării unui plan de performanță al angajaţilor.

Panel 2 Conferintsa

Fiecare dintre cele două module a fost urmat de către un panel de discuții. În cadrul celor două paneluri, vorbitorii au răspuns la întrebările adresate de către participanți, pornind de la prezentările susținute. Panelurile au reprezentat o bună oportunitate, atât pentru vorbitori, cât și pentru participanți, de a împărtăși opinii și bune practici din propria experiență profesională.

Panelul care a succedat Modulul III a fost cel care a încheiat cu succes a doua zi a Conferinței Managementul Performanței în România din acest an.